Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2013

2231 53ae 390
Reposted fromget-fit get-fit viaplugss plugss
green-rain
If you listen to the things that your friends say you're gonna be lonely
— McFly
Reposted fromnivea nivea viaemerencja emerencja
green-rain
nie patrz na innych, oni nie są doskonali.
Reposted fromgdybam gdybam viadelightedd delightedd
green-rain
przywykłam do tego, że Cię nie ma
— W
Reposted fromyoo yoo viasognito sognito
green-rain
6941 ed7f 390
!!!!!
Reposted fromsonaive sonaive viaruinyourday ruinyourday
green-rain
3466 713d 390
green-rain
5634 0dd5 390
Reposted fromsilla silla viaruinyourday ruinyourday
green-rain
2401 6501 390
ADIOS.
Reposted frommadeliinne madeliinne viaruinyourday ruinyourday
green-rain
6879 7271 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viaerand erand
green-rain
5709 021f 390
Reposted frommariola mariola viaerand erand
green-rain

New Orleans

Reposted frombethgadar bethgadar viaerand erand
green-rain
9942 fc0f 390
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
green-rain

a jeżeli przypadkiem ktoś będzie chciał nam siebie przedstawić, powiesz mu, że się znamy?

Reposted fromthesmajl thesmajl viainyou inyou
green-rain
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viainyou inyou
green-rain
5299 5eed 390
Reposted fromzawszecostak zawszecostak viainyou inyou
green-rain
4604 d4ac 390
Reposted frompesy pesy viainyou inyou
green-rain
2834 e24c 390
Reposted fromkodokuna kodokuna viainyou inyou
green-rain
jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— p. czerwiński
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viainyou inyou
green-rain
5947 89ba 390
"Niewzruszenie"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viainyou inyou
green-rain
Ludzie nie słuchają, po prostu czekają na swoją kolej do mówienia.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromweightless weightless viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl